top of page

Norsk sammendrag av SPARE

Areal for resiliens - hvordan tilrettelegger vi for overvann, naturmangfold og rekreasjon for å skape resiliente byer?

Under COVID-19-pandemien økte den offentlige bevisstheten på betydningen av tilgang til nok armslag for å redusere eksponeringen til viruset og dempe effektene av nedstengningen. Konvertering av åpne til bebygde flater forårsaker tap av naturmangfold og habitat, mer oversvømmelser og varmebølger, og reduserer rekreasjonsområder. Det svekker samfunnets motstandskraft mot sjokk som pandemier eller værinduserte katastrofer. Endringer i arealbruk blir sett på som både en årsak og en del av løsningen for å motvirke disse negative trendene.

 

For å bygge et mer robust samfunn fokuserer forskningsprosjektet SPARE på den nåværende utilstrekkelige integreringen av overvann, naturmangfold og rekreasjonsaspekter i byområder og hvordan man kan sørge for bedre forvaltning gjennom å bevare, restaurere eller implementere mer blågrønn infrastruktur (BGI).

 

Et tverrfaglig konsortium med partnere fra forskning, næringsliv og offentlig administrasjon vil sammen utvikle og levere kunnskap og verktøy til kommuner, som vil bidra til mer bærekraftig arealforvaltning ved å integrere disse hensynene og forene de med andre formål som f.eks. høy arealutnyttelse, folkehelse, trafikk, sikkerhet, klimatilpasning og klimagassreduksjon.

 

SPARE vil nyttiggjøre sin forskning i offentlig forvaltning ved å avdekke eventuelle policykonflikter, som utfordrer etableringen av en bærekraftig arealforvaltning; undersøke hvordan design og vedlikehold av BGI påvirker urbant naturmangfold og hvordan man kan skape synergier mellom naturmangfold , overvann og rekreasjon i byene.

 

Vi ønsker å utvikle regnskapsprinsipper for nytteverdier og kostnader ved BGI som kan anvendes i rapportering og knyttes til FNs bærekraftmålene. Videre vil SPARE utvikle, teste og evaluere tiltak og styringsmetoder for sterkere involvering av innbyggere og tverrsektorielt samarbeid for forvaltning av overvann, naturmangfold og rekreasjon som kan benyttes av kommuner.

Arbeidspakker

WP1: Etabler felles referanserammer

Ledet av Isabel Seifert-Dähnn (NIVA)

I WP1 tar vi sikte på å bedre forstå politiske konflikter som utfordrer implementeringen av SPARE-styring, forstå historiske urbane arealbruksutviklinger og oppdage fremtidige trender. Vi skal legge til rette for sterkere politisk forankring og utveksling av multi-aktør ledelsespraksis, erfaring og kunnskap.

WP2: Blågrønn infrastruktur for integrert overvann, rekreasjon og forvaltning av biologisk mangfold

Ledet av Erik Stange (NINA)

I WP2 adresserer vi hull i vår forståelse av hvordan utforming og vedlikehold av blågrønne infrastrukturer – inkludert gjenåpnede bekker, annen blågrønn infrastruktur med akvatiske komponenter, og urbane trær – bidrar til urbant biologisk mangfold. Vi vil utforske den bredere romlige konteksten av urbane landforhold, kombinert med stedsspesifikke undersøkelser av biologisk mangfold av blågrønn infrastruktur, for å støtte og legge til rette for bredere implementering av multifunksjonelle blågrønne infrastrukturer med synergistiske effekter for biologisk mangfold, overvann og rekreasjon på landskapsnivå.

WP3: Økonomisk og finansiell vurdering og regnskap for blågrønn infrastruktur

Ledet av David Barton (NINA)

I WP3 tar vi for oss kunnskapshull i finansiell og økonomisk begrunnelse for blågrønn infrastruktur på eiendoms- og bynivå. På bynivå vil vi redegjøre for totale effekter på økosystemtjenester med det formål kommunal rapportering om kommunale bærekraftsmål (SDG) og overvåking av plangjennomføring.

WP4: Øke innbyggerengasjementet

Ledet av Ingvild Skumlien Furuseth (NIVA)

Målet med WP4 eer å vurdere og teste aktuelle insentivprogrammer (finansielle og ikke-finansielle) for å engasjere innbyggerne i å (1) implementere blågrønn infrastruktur (BGI) på privat eiendom eller (2) bidra til implementering eller vedlikehold av BGI på offentlig grunn. Insentivprogrammene skal rette seg mot BGI for overvannshåndtering, økt biologisk mangfold og bedre byliv (rekreasjon), og bør innrettes på en måte som gir innbyggerne reelle insentiv og økt bevissthet omkring BGI, og ønske om å bidra til at dette blir gjennomført på egne eller felleskapets areal.

WP5: Tverrsektoriell polysentrisk samarbeidende SPARE-ledelse

Ledet av Håkon Iversen (Pådriv)

Målet med WP5 er å forske på, utforske, utvikle og pilotere åpne, nye polysentriske samarbeidsprosesser og organisasjonsmodeller som mobiliserer og styrker et bredt spekter av interessenter til å samarbeide fremme SPARE-ledelse integrert i urban arealplanlegging, med hovedvekt på bebygde områder. WP 5 vil være skreddersydd for Oslo kommune, men metodikken som utvikles og anvendes, samt funnene og resultatene som oppnås vil gjøres relevante og tilgjengelige for andre byer, både som en veiledning og en inspirasjon for deres egne SPARE-strategier.

WP6: Kunnskapsintegrasjon, beslutnings- og ledelsesstøtteverktøy

Ledet av Isabel Seifert-Dähnn (NIVA)

Målet med WP6 er å integrere relevante funn fra alle arbeidspakkene i verktøy eller konkrete resultater, som kan brukes av samarbeidspartnerne og enkelt kan overføres til andre kommuner.

bottom of page